logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดแสบ

อาการ : ปวดแสบ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ (Interstitial cystitis หรือ Bladder pain syndrome หรือ IC/BPS)

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ(Interstitial cystitis ย่อว่า IC) คือโรคที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังโดยแพทย์มักหาสาเหตุไม่พบ