logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดเข่าเรื้อรัง

อาการ : ปวดเข่าเรื้อรัง

โดย กภ.ธีรวิทย์ วิโรจน์วิริยะกุล

ข้อเข่าเสื่อม: กายภาพบำบัด (Physical therapy for knee osteoarthritis)

ปัจุบัน โรคข้อเข่าเสื่อม(Knee osteoarthritis) เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ค่าเฉลี่ยอายุของประชากรสูงขึ้น