logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดอัณฑะมากทันที

อาการ : ปวดอัณฑะมากทันที

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อัณฑะบิดขั้ว (Testicular torsion)

อัณฑะบิดขั้ว หรือ อัณฑะบิดตัว หรือ การบิดของอัณฑะ(Testicular torsion หรือ Torsion of the testis) คือการที่อัณฑะซึ่งปกติจะอยู่ในแนวดิ่งในถุงอัณฑะ