logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดศีรษะมากตรงเวลาทุกวัน

อาการ : ปวดศีรษะมากตรงเวลาทุกวัน

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคปวดศีรษะคลัสเตอร์ (Cluster Headache)

ปวดศีรษะคลัสเตอร์ เป็นกลุ่มอาการปวดศีรษะที่ตัวโรคไม่รุนแรง แต่ก็มีผู้ป่วยส่วนน้อยที่อาจเกิดจากเนื้องอกสมอง หรือเลือดออกในสมองได้

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 24: ความผิดปกติทางตา/ตาโปนอันเนื่องจากโรคต่อมไทรอยด์

อาการผิดปกติทางตา หรือ บางคนเรียกว่า ตาโปน ที่เกิดจากโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ อาจเรียกกันว่า Grave ophthalmopathy