logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้องน้อยเรื้อรังในสตรี

อาการ : ปวดท้องน้อยเรื้อรังในสตรี

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

กลุ่มอาการเลือดคั่งในอุ้งเชิงกราน (Pelvic congestion syndrome)

กลุ่มอาการเลือดคั่งในอุ้งเชิงกราน หรือ ภาวะเลือดคั่งในอุ้งเชิงกราน หรือกลุ่มอาการเลือดคั่งในหลอดเลือดในอุ้งเชิงกราน(Pelvic congestion syndrome ย่อว่า PCS

โดย ปวีณ์พร โสภณ

กระบังลมหย่อน หรืออวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Pelvic organ prolapse)

เกริ่นนำ กระบังลมหย่อน หรืออวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเป็นภาวะที่อวัยวะอุ้งเชิงกรานเคลื่อนต่ำลงมาจากตำแหน่งปกติลงมาถึงช่องคลอด ในผู้หญิง ภาวะเเบบนี้มักเกิด...