logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้องตรงลิ้นปี่เรื้อรัง

อาการ : ปวดท้องตรงลิ้นปี่เรื้อรัง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เมทสโคโพลามีน (Methscopolamine) หรือ เมททิลสโคโพลามีน (Methylscopolamine)

ยาเมทสโคโพลามีน(Methscopolamine หรือ Methscopolamine bromide ) หรือ เมททิลสโคโพลามีน Methylscopolamine หรือ Methylscopolamine bromide )