logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้องจากกินพริก

อาการ : ปวดท้องจากกินพริก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

พริก: ปวดท้องจากพริก (Chili pepper and stomach pain)

ในหญิงตั้งครรภ์ ยังไม่มีการศึกษาที่ยืนยันชัดเจนถึงผลกระทบของพริกต่อการตั้งครรภ์หรือต่อทารกในครรภ์ แต่แพทย์ไม่แนะนำให้กินเมื่อตั้งครรภ์รวมถึงเมื่อให้นมบุตร