logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดกระเพาะปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ

อาการ : ปวดกระเพาะปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียม (Pentosan polysulfate sodium)

ยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียม (Pentosan polysulfate sodium หรือเรียกสั้นๆว่า เพนโตซาน/Pentosan) เป็นสารประกอบกึ่งสังเคราะห์จำพวกเกลือไซแลน (Xyland)