logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ประจำเดือนขาด

อาการ : ประจำเดือนขาด

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ (Pregnancy diagnosis)

สตรีวัยเจริญพันธ์ที่มีเพศสัมพันธ์ สามารถสังเกตตนเองเกี่ยวกับอาการต่างๆว่า ตนเองอาจตั้งครรภ์ ดังต่อไปนี้