logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / บ้านหมุน

อาการ : บ้านหมุน

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

วิงเวียนศีรษะ อาการรู้สึกหมุน (Dizzy หรือ Vertigo)

เมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะและ/หรืออาการรู้สึกหมุน ถ้าพิจารณาอาการเบื้องต้นว่าเป็นโรคสมอง ควรรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด/ทันที

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคเมนิแยร์ (Meniere's disease)

โรคเมนิแยร์ (Meniere's disease ย่อว่า MD)เป็นโรคที่มีอาการบ้านหมุนเรื้อรัง ร่วมกับมีหูอื้อ รู้สึกแน่นในหู และมีการได้ยินลดลงเป็นๆหายๆจนในที่สุดอาจหูหนวก