logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / น้ำหนักตัวลดลงมาก

อาการ : น้ำหนักตัวลดลงมาก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไฮเปอร์เมตาโบลิซึม (Hypermetabolism)

ไฮเปอร์เมตาโบลิซึม(Hypermetabolism)คือ ภาวะที่ร่างกายมีอัตราการใช้พลังงาน/แคลอรีสูงผิดปกติ ที่ส่งผลให้เกิดเป็นอาการผิดปกติต่างๆขึ้นโดยเฉพาะการมีน้ำหนักตัวลดลง