logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / น้ำตาลในเลือดต่ำ

อาการ : น้ำตาลในเลือดต่ำ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไดอะซอกไซด์ (Diazoxide)

ยาไดอะซอกไซด์มีสรรพคุณรักษาโรคดังนี้ รักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) มักใช้ในรูปแบบของยารับประทาน, รักษาภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertensive crisis)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

กลูคากอน (Glucagon)

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ของยากลูคากอนเฉพาะที่พบเห็นการใช้บ่อยๆเท่านั้นได้แก่ เพื่อบำบัดรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ