logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / นิ่วในไต

อาการ : นิ่วในไต

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โปแตสเซียมซิเตรท (Potassium citrate)

ยาโปแตสเซียมซิเตรทมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น รักษานิ่วในไต, รักษาภาวะซิเตรท (Citrate, เกลือที่ใช้คงสมดุลความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย)ในร่างกายต่ำเช่น ในผู้ป่วยโรคไต