logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

อาการ : นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (Drugs help passing urinary tract stones)

ยาขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะ/ยาขับนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ(Drugs help passing urinary tract stones หรือ Medical expulsion therapy/ MET in urology)

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาป้องกันนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (Medication for preventing the urinary tract stone formation)

ยาป้องกันการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หมายถึง ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสารก่อนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น กรดยูริค แคลเซียม เป็นต้น