logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องโตช้า

อาการ : ท้องโตช้า

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ภาวะน้ำคร่ำน้อย (Oligohydramnios)

จะมีผลต่อทารกเคลื่อนไหวไม่สะดวก อาจมีการกดทับบางส่วนของร่างกาย สามารถทำให้โครงสร้างร่างกายทารกเจริญไม่ปกติ หรือมีการผิดรูปได้ ปอดทารกไม่ขยาย