logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องเสียและปวดท้องเรื้อรัง

อาการ : ท้องเสียและปวดท้องเรื้อรัง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะมิโนซาลิไซเลท (Aminosalicylate: Aminosalicylic acid)

อะมิโนซาลิไซเลท (Aminosalicylate)คือ กลุ่มยาที่ใช้รักษาและป้องกันการอักเสบในระบบทางเดินอาหาร เช่น การเกิดแผลในลำไส้ใหญ่...