logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องอืดท้องเฟ้อ

อาการ : ท้องอืดท้องเฟ้อ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คอมปาวด์ คาร์ดามอม มิกซ์เจอร์ (Compound cardamom mixture)

ยาคอมปาวด์ คาร์ดามอม มิกซ์เจอร์ (Compound cardamom mixture) เป็นยาขับลม และยาแก้ท้องเฟ้อ ชนิดน้ำสำหรับรับประทาน ตัวยาสำคัญ ได้แก่ สารสกัดจากลูกกระวานเทศ