logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องผูกเรื้อรัง

อาการ : ท้องผูกเรื้อรัง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคขี้เต็มท้อง โรคอุจจาระอุดตัน (Fecal impaction)

โรคอุจจาระอุดตัน/โรคขี้เต็มท้อง(Fecal impaction) คือ โรคที่มีอุจจาระแข็งและแห้งปริมาณมากมายขังคั่งค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่อย่างต่อเนื่องจนก่ออาการเรื้อรังผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร...