logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ทั่วร่างกาย

อาการ : ทั่วร่างกาย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เชื้อดื้อยา ซูเปอร์บั๊ก (Superbug)

โรคติดเชื้อซูเปอร์บั๊กมีโอกาสเสียชีวิตสูง ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมเชื้อซูเปอร์บั๊กคือ การป้องกันการติดเชื้อซูเปอร์บั๊ก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ผู้สูงอายุ (Older person)

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ ต้องพึ่งพา เป็นภาระทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทั้งด้านสุขภาพ การเงิน ความเสื่อมจากเซลล์สมอง การขาดแคลนคนดูแล

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อินโดเมธาซิน (Indomethacin)

สรรพคุณ (คุณสมบัติ) ของยาอินโดเมธาซินได้แก่ บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อกระดูกชนิดเรื้อรังติดต่อกันนานเป็นเดือน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคพุ่มพวง / โรคลูปัส (Lupus) / โรคเอสแอลอี (SLE)

โรคลูปัส(Lupus) หรือ โรคเอสแอลอี(SLE, ชื่อเต็มคือ Systemic lupus erythematosus) หรือคนไทยรู้จักกันในชื่อ ‘โรคพุ่มพวง’ คือ โรคภูมิแพ้ตนเอง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคจากขึ้นที่สูง (Altitude sickness)

เมื่อขึ้นที่สูงควรสังเกตอาการที่เกิดขึ้นเสมอ เมื่อเริ่มมีอาการ ที่สำคัญที่สุด คือ อาการปวดศีรษะ ต้องหยุดพักการออกแรงต่างๆ พักร่างกายให้เต็มที่