logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้านอักเสบ

อาการ : ต้านอักเสบ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คีโตโปรเฟน (Ketoprofen)

ยาคีโตโปรเฟนมีสรรพคุณรักษาอาการปวดจากโรคข้ออักเสบ ปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดฟัน ปวดประจำเดือน อาการปวดจากการผ่าตัดกระดูก