logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้องการฆ่าเชื้อ

อาการ : ต้องการฆ่าเชื้อ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เซฟลอน (Savlon)

ยาเซฟลอนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ ป้องกันการติดเชื้อจากบาดแผลประเภทต่างๆทางผิวหนังและบรรเทาอาการผื่นคัน, ทำความสะอาดผิวหนังก่อนทำหัตถการทางการแพทย์