logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ

อาการ : ต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

มินเนอราโลคอร์ติคอยด์ (Mineralocorticoids)

มินเนอราโลคอร์ติคอยด์(Mineralocorticoids) หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัลดอสเตอโรน (Aldosterone)เป็นฮอร์โมนในประเภท Corticosteroids