logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตุ่มหนอง

อาการ : ตุ่มหนอง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตุ่ม (Wheal) เม็ด (Small lump) ผื่น (Rash) ผด (Heat rash)

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ตุ่ม (Wheal หรือ Hive) หมายถึง เม็ดที่ขึ้นที่ผิวหนัง เม็ด (Small lump) หมายถึง ของที่เป็นก้อนกลมขนาดเล็กๆ และ ผื่น (Rash) หมายถึง ตุ่มที่ผุดขึ้นเป็นพืดบนผิวหนัง ซึ่งถ้าขึ้นเป็นผื่นเม็ดเล็กๆตามผิวหนังมักขึ้นเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวและมีอาการคันจะเรียกว่า “ผด”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตุ่มพอง ตุ่มใส ตุ่มน้ำ ตุ่มเลือด ตุ่มหนอง (Blister)

ตุ่มพอง (Blister) เป็นถุงที่เกิดกับหนังกำพร้า (ผิวหนังส่วนบน) ภายในประกอบด้วยน้ำหรือ ของเหลวของร่างกาย (Fluid)