logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดเชื้อราในร่างกาย

อาการ : ติดเชื้อราในร่างกาย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟลูไซโทซีน (Flucytosine)

ยาฟลูไซโทซีน(Flucytosine หรือ Fluorocytosine หรือ 5-fluorocytosine ย่อว่า 5-FC) เป็นยาต้านเชื้อราที่มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นทั้งยารับประทาน และยาฉีด