logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดเชื้อราที่เล็บ

อาการ : ติดเชื้อราที่เล็บ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะมอร์โรลฟีน (Amorolfine)

ยาอะมอร์โรลฟีน(Amorolfine หรือ Amorolfin หรือ Amorolfine hydrochloride หรือ Amorolfine HCl)เป็นยารักษาโรคเชื้อราที่เกิดบริเวณเล็บมือ-เล็บเท้า(เชื้อราที่เล็บ)