logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดเชื้อราที่ปอด

อาการ : ติดเชื้อราที่ปอด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

แอสเปอร์จิลโลสิส (Aspergillosis)

แอสเปอร์จิลโลสิส(Aspergillosis)คือ โรคที่เกิดจากร่างกายติดเชื้อราในสกุล(Genus)ชื่อ Aspergillus ซึ่งเป็นเชื้อรามีหลากหลายชนิดย่อย(Species)