logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดยา

อาการ : ติดยา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ติดยา (Drug addiction)

ติดยา (Drug addiction หรือ Substance use disorder หรือ Drug abuse) จากพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑืตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำว่า “ติดยาเสพติดให้โทษ”