logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดพยาธิใบไม้เลือด

อาการ : ติดพยาธิใบไม้เลือด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ออกแซมนิควีน (Oxamniquine)

ยาออกแซมนิควีน(Oxamniquine) เป็นยารักษาโรคพยาธิใบไม้ในเลือด (Schistosomiasis) โดยมีสาเหตุจากเชื้อพยาธิที่มีชื่อเรียกว่า Schistosoma mansoni

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

พยาธิใบไม้เลือด (Schistosomiasis)

โรคพยาธิใบไม้เลือด หรือ โรคติดเชิ้อพยาธิใบไม้เลือด (Schistosomiasis, ซิสโตโซมัยอะสิส) เป็นโรคติดเชื้อปรสิต(Parasite)ชนิด‘พยาธิใบไม้เลือด