logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดพยาธิใบไม้ตับ

อาการ : ติดพยาธิใบไม้ตับ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไตรคลาเบนดาโซล (Triclabendazole)

ยาไตรคลาเบนดาโซล(Triclabendazole) เป็นยาใช้รักษาโรคพยาธิใบไม้ชนิดโรคพยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke) และโรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimiasis)