logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตาติดเชื้อซีเอมวี

อาการ : ตาติดเชื้อซีเอมวี

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไซโดโฟเวียร์ (Cidofovir)

ยาไซโดโฟเวียร์(Cidofovir) เป็นยาต้านไวรัสที่นำมารักษาอาการของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ติดเชื้อไวรัสประเภทไซโตเมกาโลไวรัส/ซีเอ็มวี(Cytomegalovirus /CMV)