logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตัวตาเหลือง

อาการ : ตัวตาเหลือง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคไวรัสตับอักเสบ เอ (Viral hepatitis A)

ไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นโรคติดต่อได้ง่าย จึงมีการระบาดได้ง่าย โดยสามารถติดต่อได้จากการกิน และ/หรือ ดื่ม อาหารและ/หรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อนี้อยู่

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

ไข้เหลือง (Yellow fever)

โรคไข้เหลือง (Yellow fever) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มียุงเป็นพาหะโรค การที่เรียกว่า “ไข้เหลือง” เนื่องจากผู้ป่วยจะมี ไข้ และมีตัวเหลืองหรือดีซ่าน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคพยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke)

การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่มีประสิทธิภาพที่สุด ได้ผล 100% คือ การเลิก ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ หรือปรุงสุกๆดิบๆ ต้องกินแต่ที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตับอักเสบ โรคพิษต่อตับ (Toxic hepatitis หรือ Hepatotoxicity)

การป้องกันโรคตับอักเสบ/โรคพิษต่อตับ คือ การตระหนักว่า สารเคมีทุกชนิด รวมทั้งในรูปของยา สมุนไพร ยาพื้นบ้าน ฮอร์โมน แอลกอฮอล์ และอื่นๆ ล้วนมีพิษต่อตับ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคตับ (Liver disease)

สาเหตุสำคัญของโรคตับ คือ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ