logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ช็อก

อาการ : ช็อก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

การแพ้ยา (Drug allergy หรือ Drug hypersensitivity)

การแพ้ยา เป็นการตอบสนองผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายเมื่อได้ รับยา ส่งผลให้เมื่อได้รับยาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การกินหรือฉีดยา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ภาวะช็อก อาการช็อก (Shock)

อาการจากภาวะช็อกที่สำคัญคือ การมีความดันโลหิตต่ำกว่าปกติ ซึ่งอาการจากความดันโลหิตต่ำ ได้แก่ หายใจเร็ว ตื้น ชีพจรเต้นเร็วแต่เบา เนื้อตัวเย็น ซีด แขน ขา

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

สารน้ำทดแทนเลือดและเพิ่มปริมาตรพลาสมาแก่ร่างกาย (Blood and plasma volume expander)

สารน้ำ หรือ สารละลาย หรือ ของเหลวที่ใช้ทดแทนเลือดและเพิ่มปริมาตรพลาสมา/น้ำแก่ร่างกาย(Blood and plasma volume expander)