logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ชักแบบขาดแคลเซียม

อาการ : ชักแบบขาดแคลเซียม

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium chloride)

ยา/ยาสารละลายแคลเซียมคลอไรด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ใช้บำบัดรักษาภาวะเกลือแคลเซียมในร่างกาย/ในเลือดต่ำ, เพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจ