logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ง่วงนอนมากผิดปกติ

อาการ : ง่วงนอนมากผิดปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เวคฟูลเนสโปรโมติ้งเอเจนท์ (Wakefulness-promoting agent or Eugeroic)

ยาเวคฟูลเนสโปรโมติ้งเอเจนท์(Wakefulness-promoting agent) หรือจะเรียกว่า ยูเจอโรอิค (Eugeroic) หรือ Eugregoric หรือ Eugregorique