logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ง่วงนอนผิดปกติ

อาการ : ง่วงนอนผิดปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โมดาฟินิล (Modafinil)

ยาโมดาฟินิล(Modafinil) เป็นยาที่นำมาใช้บำบัดภาวะง่วงเกินหรือที่เรียกกันว่า โรคลมหลับ ยานี้จะช่วยสนับสนุนให้ร่างกายมีการตื่นตัว