logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ง่วงนอนกลางวันมากผิดปกติ

อาการ : ง่วงนอนกลางวันมากผิดปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อาร์โมดาฟินิล (Armodafinil)

ยาอาร์โมดาฟินิล(Armodafinil) เป็นยาในกลุ่มยา เวคฟูลเนสโปรโมติ้งเอเจนท์ (Wakefulness-promoting agent หรือ Eugeroic) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาภาวะง่วงนอน