logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คอมดลูกสั้น

อาการ : คอมดลูกสั้น

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

คอมดลูกสั้น (Shortened cervix)

ความยาวปกติทั่วไปของคอมดลูก(Cervix)ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ขณะที่ไม่มีการตั้งครรภ์จะยาวประมาณ 4 ซม.(เซนติเมตร) แต่เมื่อตั้งครรภ์คอมดลูกจะสั้นลง