logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ความผิดปกติทางอารมณ์

อาการ : ความผิดปกติทางอารมณ์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เอ็นอาร์ไอ (NRI: Norepinephrine reuptake inhibitor)

ยากลุ่มเอ็นอาร์ไอมีสรรพคุณดังนี้ รักษาอาการซึมเศร้า, รักษาโรคสมาธิสั้น, รักษาโรคลมหลับหรือมีภาวะง่วงเกิน, บำบัดอาการวิตกกังวล โรคแพนิค, ใช้เป็นยาลดน้ำหนัก