logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ความดันสูง

อาการ : ความดันสูง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไฮดราลาซีน (Hydralazine)

ยาไฮดราลาซีนมีสรรพคุณดังนี้ รักษาโรคความดันโลหิตสูง, รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรัง ระวังการเกิดความดันโลหิตต่ำเมื่อใช้ยานี้ ควรตรวจเลือดทุกๆ 6 เดือน