logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ความดันต่ำเมื่อเปลี่ยนท่า

อาการ : ความดันต่ำเมื่อเปลี่ยนท่า

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ความดันโลหิตตกเมื่อเปลี่ยนท่าเหตุระบบประสาท (Neurogenic orthostatic hypotension)

ความดันโลหิตตกเมื่อเปลี่ยนท่าเหตุระบบประสาทคือ อาการของความดันโลหิตตกเมื่อเปลี่ยนท่าที่พบในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทเช่น โรคพาร์กินสัน โรคหลอดเลือด