logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ความดันตาสูง

อาการ : ความดันตาสูง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ลาแทโนโพรสต์ (Latanoprost)

ยาลาแทโนโพรสต์ (Latanoprost) เป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับสารโพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin analog) ทางคลินิก นำมาใช้เป็นยาหยอดตา

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แอพราโคลนิดีน (Apraclonidine)

ยาแอพราโคลนิดีน(Apraclonidine หรือ Apraclonidine hydrochloride หรือ Apraclonidine HCl) เป็นยาประเภท แอลฟา2-อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ยาความดันออสโมติกสูงชนิดออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (Systemic Hyperosmotic Agent)

ร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยของเซลล์จำนวนมากที่เป็นหน่วยพื้นฐานของการดำรงชีวิต องค์ประกอบที่สำคัญของร่างกาย/เซลล์ต่างๆทุกชนิดคือ”น้ำ”