logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ความคิดไม่แล่น

อาการ : ความคิดไม่แล่น

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมองล้า (Brain fog)

สมองล้า(Brain fog) คือ อาการเกิดจากสมองทำงานผิดปกติชั่วคราวจากสมองพักผ่อนไม่พอ, ที่มักมีสาเหตุ เช่น...