logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คลุ้มคลั่งเหมือนผีร้าย

อาการ : คลุ้มคลั่งเหมือนผีร้าย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน (Methylenedioxypyrovalerone)

ยา/สารเมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน(Methylenedioxypyrovalerone) หรือเขียนย่อๆว่าMDPV ตามกฎหมายไทย MDPV คือยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ลักษณะภายนอกเป็นผงผลึกสีขาว