logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คลื่นไส้อาเจียนในโรคเอดส์และจากยาเคมีบำบัด

อาการ : คลื่นไส้อาเจียนในโรคเอดส์และจากยาเคมีบำบัด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โดรนาบินอล (Dronabinol)

ยาโดรนาบินอล(Dronabinol) เป็นสารประกอบสังเคราะห์จำพวก แคนาบินอยด์ (Synthetic cannabinoids,มีฤทธิคล้ายกัญชา) จำหน่ายในต่างประเทศโดยใช้เป็นยากระตุ้นให้อยากอาหาร