logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง

อาการ : คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

นาบิโลน (Nabilone)

ยานาบิโลน(Nabilone) เป็นยาสังเคราะห์กลุ่มแคนนาบินอยด์(Synthetic cannabinoids) มีฤทธิ์ต้านการอาเจียนในผู้ป่วยที่ต้องทำเคมีบำบัด/ได้รับยาเคมีบำบัด