logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด

อาการ : คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะเพรบพิแทนท์ (Aprepitant)

ยาอะเพรบพิแทนท์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด, ป้องกันอาการคลื่นไส้-อาเจียนหลังการผ่าตัด