logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คลอดก่อนกำหนด

อาการ : คลอดก่อนกำหนด

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

คลอดก่อนกำหนด (Preterm labor)

ในทางการแพทย์ เมื่อสตรีไปฝากครรภ์ แพทย์ผู้ดูแลจะคาดคะเนวันคลอดหรือวันกำหนดคลอดให้ ซึ่งอายุครรภ์ครบกำหนดในคนคือ ตั้งครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ หรือ 280 วัน

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

การเย็บปากมดลูก (Cervical cerclage)

การเย็บปากมดลูก หรือ การเย็บผูกปากมดลูก(Cervical cerclage)เป็นหัตถการทางสูติกรรมที่ใช้รักษาสตรีตั้งครรภ์ที่รูปากมดลูกปิดไม่แน่น หรือ ปากมดลูกปิดไม่สนิท