logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ข้ออักเสบ

อาการ : ข้ออักเสบ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซูลินแดค (Sulindac)

ยาซูลินแดคมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น รักษาอาการปวดจากโรคเกาต์ โรคข้อรูมาตอยด์, รักษาโรคข้อสันหลังอักเสบ, รักษาโรคข้อรูมาตอยด์ในเด็ก ห้ามใช้กับผู้ที่เป็นโรคหืด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ออกซาโพรซิน (Oxaprozin)

ยาออกซาโพรซิน(Oxaprozin หรือ Oxaprozinum)เป็นยาในกลุ่ม NSAIDs ที่ใช้บรรเทาอาการอักเสบ อาการปวด อาการบวมของข้อกระดูก รวมถึงอาการปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์