logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ข้อติดเชื้อ

อาการ : ข้อติดเชื้อ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ข้ออักเสบติดเชื้อ ข้อติดเชื้อ (Septic arthritis)

ข้ออักเสบติดเชื้อ หรือข้อติดเชื้อ (Septic arthritis หรือ Infectious arthritis) คือการอักเสบติดเชื้อของข้อต่างๆของร่างกาย