logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขาดไบโอติน

อาการ : ขาดไบโอติน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ภาวะขาดไบโอติน (Biotin deficiency)

ภาวะขาดไบโอติน หรือ ภาวะขาดไบโอทิน (Biotin deficiency) คือโรค/ภาวะที่ร่างกายมีสารไบโอติน/ไบโอทิน สารที่จัดอยู่ในกลุมวิตามินบีน้อยกว่าความต้องการของร่างกาย